tphlogo

22. Dönem
10.11.2004

678 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü Maddesi Hakkında Konuşma

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 3 üncü maddedeki bu değişiklik önerimiz, İzmir'de düzenlenen spor müsabakalarının başarısını sağlamaya dönük iyi niyetli bir öneridir.
Sözlerime başlarken, bugüne kadar, bu organizasyonu oluşturmak ve ayağa kaldırmak için çaba sarf etmiş olan herkese şükranlarımızı ifade etmek istiyorum. Son aşamasında, hükümetimizin Sayın Bakan düzeyinde bu konuya bu kadar büyük bir ilgi göstermiş olmasını da, bu projenin başarısı için çok önemli bir etken olarak değerlendiriyorum.
Organizasyon birkaç yıldan beri oluşturuluyor. Fakat, oyunlara on aydan daha az bir zaman kaldı. Bu olayın hangi genişlikte, hangi derinlikte, hangi büyüklükte bir organizasyon olduğunu iyice düşünür, önümüze koyacak olursak, bu on aydan kısa zaman içinde bu organizasyonu başarıya ulaştırmanın çok zor olacağını hemen görebiliriz. Ülkemizde bu tip organizasyonlar konusunda çok fazla deneyimimiz olduğunu söyleyemeyiz. Ama, buna rağmen, önemli birtakım organizasyonlarda da başarılar sağlanmıştır. Bir Habitat organizasyonu çok önemli bir organizasyondur, NATO toplantısını, çeşitli spor alanlarında dünya şampiyonlarını, Avrupa şampiyonalarını Türkiye'de düzenleyip başarmak, fevkalade övünebileceğimiz örneklerdir; ama, çok yeterli örnekler değildir bunlar.
Şimdi önümüzde bir gençlik olimpiyatı var. Üstelik, Türkiye, önümüzdeki olimpiyatlardan bir tanesini İstanbul'da gerçekleştirmeye aday, yıllardan beri onun mücadelesini veriyor. Dolayısıyla, İstanbul olimpiyatları için de çok önemli bir deneyimin kazanılacağı, bir başarının ortaya konulacağı bir fırsat bu. Dolayısıyla, bu organizasyonun başarılı olmasını sağlama konusunda çok titiz olmamız gerekir.
Ben bu yasa tasarısını gördüm. Bir kere böyle bir yasa tasarısı getirdikleri için de hükümete teşekkür ediyorum. Bu aşamada bunu bir zapturapta alma ihtiyacını duymuşlar. Buradaki düzenleme de esas itibariyle uygun bir düzenleme gibi geliyor bana. Üç aşamada birtakım organlar oluşturulmuş. Bir tanesi Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ki, başında Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcımız bulunuyor. Onun altında Organizasyon Komitesi var; onun başında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bulunuyor. Onun altında da bir İcra Kurulu var; o İcra Kuruluna da bir genel koordinatör başkanlık edecek.
Bu organların oluşumuna baktığımız zaman, bunların içindeki bütün üyeler, devlet kurumlarından buraya, görevleri nedeniyle buraya yapacakları yardımları kendi yatırım alanlarında ortaya koyabilmeleri için temsilci biçiminde gelmiş. Bu kurullardan hiçbiri oturup bu organizasyonun nasıl yapılacağıyla ilgili bütün ihtiyaçları karşılayabilecek bir proje ortaya koyma şansına sahip değildir. Ne olacaktır; icra kurulu denilen heyet, onun başında genel koordinatör, bütün yükü üstlenecektir; bütün yük orada toplanacaktır. Ötekilerin hepsi destek hizmetleri veren kurumlardır; birisi çerçevesini çizecek, ötekisi o çerçevede bir organizasyon düzenlemeye çalışacak; İcra Kurulu, bütün ayrıntıları düşünecek. O nedenle, böyle bir kurulun hem içindeki üyeler hem de bu kurulun başındaki kişi çok önemli.
Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu İcra Kurulunun içinde kimler var: Genel koordinatörün başkanlığında, spordan sorumlu İzmir Vali Yardımcısı, İzmir Emniyet Müdürü, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü, İzmir Kültür ve Turizm İl Müdürü ile genel koordinatörün ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının önereceği ikişer üye olacak; dokuz kişi.
Değerli arkadaşlarım, dünyanın büyük organizasyonlarını yapan kuruluşların yapısına bir bakın ve ondan sonra da, dönüp, bizim burada öngördüğümüz modele bakın.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Efendim, mikrofonu açıyorum; tamamlar mısınız.
ALİ TOPUZ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bütün yük genel koordinatörün omzuna yüklenecektir ve önemli başarılar sağlayabilmek için de, çok sayıda profesyonel birtakım kurumlar, kuruluşlar devreye sokulacaktır. Neler yapılacağını bir sayfanın üzerine yazacak olursak, belki yüzlere varacak faaliyet alanı çıkacaktır. Sayın Bakanın sorumluluğu altında götürülen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının sorumluluğu altında götürülen, belediye ve hükümetin ortak sorumluluğu altında götürülen bu organizasyon -bunlar, bu konularda hiç tecrübesi olmayan insanlar- ilk defa böyle bir organizasyonu yönetecek insanların eline terk edersek, ben, korkarım, başarısızlığa uğrayabilir. Bunun için, organizasyonun başına, gerçekten, Türkiye'de uluslararası organizasyonları ya da kamu yönetiminde çok yüksek düzeyde bu tip organizasyonları, koordinasyonları yapmış, tecrübeli insan koymaktan niye sakınıyoruz ki allahaşkına. Böyle bir insan yok mu?! Bu insanın hükümetle yakın ilişki içinde olması zorunludur. Hükümet, böyle bir insanı bulsun; bulsun ama, bizim önergemizde söylediğimiz gibi, uluslararası düzeyde bir organizasyon tecrübesi olsun ya da üst düzey kamu yönetiminde böyle koordinasyon ve organizasyon işlerinde başarısını kanıtlamış birisi olsun.
Bakın, Habitat organizasyonunun başına kim getirilmişti; Yiğit Gülöksüz. Türkiye'de pek çok organizasyonu yürütmüş, kamu yönetiminde çok önemli projeleri yönetmiş bir kişi alındı, gelindi, Habitat organizasyonunun başına konuldu ve çok başarılı bir şekilde o organizasyonu işletti. Hükümet ararsa, böyle bir insan Türkiye'de bulabilir. Bunu nereden seçerseniz seçin, siyasî kimliği ne olursa olsun benim hiç umurumda değil; siyasî kimlik burada herhangi bir işe yaramaz; burada bir insanın organizasyon kabiliyeti işe yarar. Bu amaca dönük olaraktır bu düşüncemiz ve hükümete yardım anlamını taşıyor; her şeyden önce, bu oyunların başarısını sağlamaya dönük bir katkıdır. Komisyonda bu reddedildi.
Ben, umuyorum... Sayın Bakan bir defa daha düşünsün. Bunun altında falan adamın oraya seçilmiş olmasının, filan adamın orada olması veya olmamasının benim açımdan hiçbir kıymeti olmadığını buradan ifade etmek istiyorum. O kişinin burada tartışılmış olmasından dolayı da üzülüyorum; onun kimliğinin burada tartışılmasını da istemiyorum, mesele o değildir, hedef o değildir. Bu arkadaşımız çok değerli bir insan olabilir. Eğer, bu şartları taşıyorsa, onu tayin edin; ama, bu organizasyonu ilk defa yapacak bir insanı getiriyorsanız, bunun sorumluluğunun ağır olacağını ve bir ölçüde kumar olacağını düşünüyorum. Buradaki bir başarısızlık, bu yasa düzenlemesinden sonra hele, bu uyarılara rağmen bir başarısızlık İstanbul olimpiyatlarını tehlikeye sokarsa, bunun sorumlusunun kim olacağını da o zaman tartışırız.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum; saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

Tasarının 9 uncu maddesini okutacağım; ancak, oturumu kapatmadan önce Genel Kurula arz ettiğim gibi, Sayın Tekelioğlu'nun bir talebi vardı. Sayın Başkanımız da o anda Genel Kurulda yoktu.
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Ben arka taraftaydım, duymadım Sayın Başkan.
BAŞKAN - Sayın Başkanım, zaptı getirttim, size de verebilirim. İtiraz ettiği husus şu: Aranızda geçen bu karşılıklı konuşmadan sonra, siz "şuraya doğru dürüst bir sözcü çıkarsanıza Allahaşkına" diyorsunuz; bu da, tabiî, Sayın Tekelioğlu için şık olmuyor. Bu konuda sizden bir açıklama rica ediyoruz.
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Buradan, yerimden yapabilir miyim?
BAŞKAN - Tabiî.
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, bu olaydan üzüntü duyuyorum gerçekten. Ben, hiçbir arkadaşımızı incitmek için, o amacı güderek bir söz söylemek istemem. Eğer, söylediğim söz biraz amacının ötesinde anlamlar taşıyorsa, tabiî ki, o arkadaşımdan özür dilerim, öyle bir maksadım yoktu.
Benim söylemek istediğim şuydu: Sayın konuşmacı, benim konuşmama atıfta bulunarak bir değerlendirme yapıyordu ve benim söylediğimi bana göre çok farklı bir şekilde yorumluyordu. O nedenle "doğru konuşan, dürüstçe konuşmaları nakleden bir sözcü çıkarın" anlamında söyledim. Yoksa, kendisinin niteliğini belirtmeye dönük olarak bir tarif yapmadım; ama, öyle anlaşılmış olması da mümkündür. O nedenle, zabıttan da çıkarılmasının uygun olacağını düşünüyorum.
Bu fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ediyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 16
Yorum
Değerli Dostlarım,
İlginiz ve desteğinizle büyüyen Cumhuriyet Halk Partisi'nde sizlerle beraber Türkiye için el ele vererek samimiyetle, iyi niyetle ve ciddiyetle çalıştık. Bundan böyle sizlerin de desteği ve yoğun katılımıyla bu çalışmaları internet ortamında da sürdüreceğiz. Katkılarınızı, görüş ve önerilerinizi Türkiye'yi daha güzel günlere götürmek için bekliyorum.

Bu bölümdeki tüm yazıları göster...
Son Dakika Haberler
Fotoğraflar
Videolar
Ali Topuz İnegöl SuperKanal
Ali Topuz İnegöl SuperKanal
Ali Topuz'dan ağır Sözler
Ali Topuz'dan ağır Sözler
Anı & Analog
KİMLİKLERDE DİN HANESİ OLMAMALI!

SARP BALCI


Muhafazakârlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kızdı. Mahkeme dini inancın açıklanmasını mı engelliyor?

2004’te Sinan Işık’ın iç hukuk yollarını tüketerek 2005’te Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde açtığı dava, 2 Şubat 2010’da sonuçlandı. Mahkeme karara ilişkin basın açıklamasında, kişinin inancını açıklamaya zorlanamayacağı ilkesine vurgu

Tamamını okumak için...

Bu bölümdeki tüm yazıları göster...

Anasayfa | Özgeçmiş | Duyurular | Basın Açıklamaları | Basında Ali Topuz | Köşe Yazıları | Haberler | Raporlar | Görsel | Diğer | Genel Kurul Konuşmaları | İhtisas Komisyonları | Uluslararası Komisyonlar | Parti Çalışmaları | Diğer Çalışmalar | Projeler | Metinler | Fotoğraflar | Videolar | Görüşleriniz & Sorularınız | İletişim