tphlogo

22. Dönem
26.05.2005

Türk Ceza Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Önerge Üzerine Konuşma

CHP GRUBU ADINA ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk Ceza Kanununa bir madde eklenmesine dair önerge üzerine, yeni bir madde eklenmesi konusunda açılan müzakere çerçevesinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlarım, görüşmekte olduğumuz, tartışmakta olduğumuz kanun, Türk Ceza Kanunu. Bu kanun, en temel kanunumuz; Anayasadan sonra değer kazanmış olan bir kanun; yetmiş dokuz yıl uygulanan bir kanunun yerine, hep birlikte oluşturarak getirdiğimiz bir kanun; yetmiş dört yıllık uygulamanın getirdiği sorunları ve aşılması gereken konuları içeren ve ortak olarak geliştirdiğimiz bir kanun.
Türk Ceza Kanunu, alt komisyonda, bir yıla yakın bir süre görüşüldü; Adalet Komisyonunda, çok geniş, kapsamlı bir şekilde, uzun bir süre içerisinde tartışıldı; bir yıl sonra yürürlüğe girmek üzere kanunlaştı; fakat, daha yürürlüğe girmeden, uygulamada doğabilecek birtakım aksaklıkları gidermek için de yeni çalışma yapılması gereği ortaya çıktı.
Bugün, üzerinde tartışma yaptığımız, müzakere yaptığımız yasa, daha evvel çıkardığımız, benimsediğimiz, ortak olarak benimsediğimiz ve iki parti arasında geniş bir uzlaşmaya, konsensüse dayalı bir kanundur.
Bu kanunun müzakereleri sırasında çok gergin anlar yaşandı, zaman zaman, alt komisyonda ve Adalet Komisyonunda sert tartışmalar oldu; ama, bir biçimiyle, bu tartışmalara rağmen, partilerin yetkilileri, sayın genel başkanları devreye girdi ve yasa, o şekilde, ortak ve uzlaşmaya dayalı bir karakter kazandı.
Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu, bugün, şimdi bir ek maddeyle getirilmek istenen konu, yani, kanuna aykırı olarak eğitim kurumu açanlara, bunları çalıştıranlara ve bu kurumlarda, kanuna aykırı olarak açıldığını bildiği halde öğretmenlik yapanlara altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören bu hükmü, bu ek maddeyle değiştirmek istiyorsunuz. Ne getirmek istiyorsunuz; diyorsunuz ki, bu, altı aydan üç yıla kadar olan ceza çoktur, bunu aşağı indirelim. Nereye indirelim diyorsunuz; üç aydan bir yıla kadar olan bir süre içine sokalım bunu diyorsunuz.
Değerli arkadaşlarım, hukukçu olan arkadaşlarımız biliyor tabiî, ben onlara hukuk anlatacak değilim burada; ama, bilmeyen arkadaşlarım için söylüyorum; bir cezanın üst sınırı üç yıldan bir yıla indiriliyorsa, o demektir ki, bu konuda alınacak cezalar paraya çevrilebilir; yani, parasını verir, cezayı kaldırır. Siz diyorsunuz ki, bu suç işleyenler versin parayı, kalksın cezaları. İki yıl deseydiniz, bunların cezaları ertelenecekti; ama, bir yıl dediniz; üç aydan bir yıla kadar, bu şekilde ceza alanlar, para versinler ve cezalarını sildirsinler diyorsunuz.
Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu neyi kapsıyor?.. Kanuna aykırı olarak eğitim kurumu nedir?.. Ne şekilde oluşabilir bu?.. Sizin kafanızın gerisindekini ben biliyorum; ama, sizin kafanızın gerisindeki kurumlardan daha başka kurumlara da, siz, bu teklifle, çok önemli bir kolaylık sağlıyorsunuz. Nedir, kanuna aykırı eğitim ne şekilde olabilir?.. Kanuna aykırı olduğu için, tabiî, bir kere, kontrolü kolay değildir, kolay yakalanamaz bu.
Bu ülkede, kanuna aykırı eğitim amacına dönük olarak, mesela, Hizbullahın militan yetiştirmek için, El Kaidenin militan yetiştirmek için birtakım kurumlar oluşturabileceğini unutuyorsunuz! PKK'nın böyle bir şey yapacağını unutuyorsunuz! Terör eğitimi veren okul, kanuna aykırı okul kurulabileceğini unutuyorsunuz! Hizbullaha, El Kaideye militan yetiştirecek, kanuna aykırı okul açılabileceğini unutuyorsunuz! Hepsinden önemlisi, misyonerlik eğitimi veren kurumların açılabileceğini unutuyorsunuz! (CHP sıralarından alkışlar) Ne pahasına; kanuna aykırı Kur'an kursunu himaye etme pahasına.
Değerli arkadaşlarım, Kur'an kurslarının Türkiye'de açılmasıyla ilgili hiçbir engel yoktur; yasalara uygun hareket edildiği takdirde açılıyor. Gece kursları, gündüz kursları, yaz kursları, çeşitli kurslar var. Kur'an kursu eğitimi, normal temel eğitimin hitap ettiği öğrenci sayısı kadar, öğrenciye hitap edecek kadar genişlemiştir Türkiye'de. Siz, şimdi, kanuna aykırı olarak kurulmuş Kur'an kursları veya tarikat okullarının öğretmenlerine ve onu kuranlara verilen cezaları paraya çevirmek isterken, teröristlere, bölücülere ve misyonerlere de imkân sağlamaya çalışıyorsunuz. Ne hakkınız var sizin buna?! Ne hakkınız var?!
Değerli arkadaşlarım, Türk Ceza Kanunu Anayasaya uygun bir uygulamayı sağlamak açısından çıkarılmıştır, ceza kanunlarının anlamı budur. Ceza kanunları Anayasaya uygun olur; ceza kanunları rejimin teminatıdır, ceza kanunları özgürlüklerin teminatıdır. Bu kadar önemli bir konuda, siz, küçük bir hesabın, seçmeninize, tabanınıza selam vermek için, onlara, hâlâ biz eskisi gibi düşünüyoruz, sakın bizi değiştik zannetmeyin, biz değişmedik, eskisi gibi düşünüyoruz deme uğruna bunu yapıyorsunuz.
İçinizde çok vicdan sahibi arkadaşlarımın buna karşı koyduğunu ben biliyorum. Nitekim, alt komisyonda karşı koyan arkadaşlar, sizin arkadaşlarınız bu konuda yanlış hareket edildiğini söyleyerek konuyu Sayın Başbakana kadar iletip, Sayın Başbakanla mutabık kalınan bir metni biz Türk Ceza Kanununun içine yerleştirdik. Siz şimdi, birkaç aydan beri, bir buçuk seneden beri, 2 seneden beri devam etmekte olan, çok temel kanunlarda İktidar Partisi ile Ana muhalefet Partisi arasındaki uzlaşmayı bu noktada baltalıyorsunuz, bombalıyorsunuz, dinamitliyorsunuz. Eğer bu teklifi geri çekmeyecek olursanız, buna tepkimizin çok ağır olacağını, bugünden, şu anda, şu saatte söylemek durumundayım. (CHP sıralarından alkışlar) Bunu biz, bize karşı yapılmış bir haksızlık olarak da düşünüyoruz, Cumhuriyet Halk Partisini kandırmaya dönük bir teşebbüs olarak da görüyoruz.
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa)- Evet, aynen öyle.
ALİ TOPUZ (Devamla)- Son saate kadar, gece yarısına kadar, kanunun bitimine yakın bir noktaya kadar uzlaşma içerisinde ilgili bütün kanunları çıkardık. Şimdi, bu kanun, bu konudaki sondan bir evvelki kanun. İcra İflas Kanunu da var, onun da 1'ine kadar çıkması gerekiyor. Şimdi son noktasına geldik. Bizim iyi niyetimizi kötüye kullandığınız kanısındayız. Bu hissi taşıyoruz. Bunu burada ifade etmek zorundayım; çünkü, Grubumun bu konudaki temayülü aynen benim ifade ettiğim gibidir.
Şimdi, değerli arkadaşlar, biz bu değişikliği kabul edemeyiz. Bu değişikliği Anayasamıza karşı da bir karşı koyma olarak görürüz; bu değişikliği, rejimimizi sarsmaya dönük veya onu sulandırmaya dönük bir girişim olarak görürüz, cumhuriyetin temel niteliklerine karşı bir niyetin ifadesi olarak değerlendiririz. (CHP sıralarından alkışlar) O nedenle, eğer bu teklifi geri almayacak olursanız, Türk Ceza Kanununun müzakereleri sona erinceye kadar Genel Kurul toplantılarını terk edeceğimizi bilgilerinize sunmak istiyorum; bu birincisi.
İkincisi, bundan böyle, Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasında buna benzer konularda işbirliği yapılması olanağının da, hemen hemen ortadan kalkmış olduğunu düşünüyoruz.
ATİLA EMEK (Antalya) - Yarın da dahil.
ALİ TOPUZ (Devamla) - Hepsi dahil, bütün kanunlar dahil.
Bu düşüncelerimi, bu noktada ifade etmek mecburiyetinde kaldım.
Adalet ve Kalkınma Partisinin Sayın Grup Başkanvekillerinin, Sayın Adalet Bakanının ve Sayın Adalet Komisyonu Başkanının sağduyulu hareket ederek, grup üyelerinden gelen bu teklifin karşısında, bir partinin yöneticisi olmanın, bir hükümetin üyesi olmanın, bir komisyonun başkanı olmanın verdiği sorumluluk içerisinde bunu önleyeceklerine güveniyorum.
Bu duygularla, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 103
Yorum
Değerli Dostlarım,
İlginiz ve desteğinizle büyüyen Cumhuriyet Halk Partisi'nde sizlerle beraber Türkiye için el ele vererek samimiyetle, iyi niyetle ve ciddiyetle çalıştık. Bundan böyle sizlerin de desteği ve yoğun katılımıyla bu çalışmaları internet ortamında da sürdüreceğiz. Katkılarınızı, görüş ve önerilerinizi Türkiye'yi daha güzel günlere götürmek için bekliyorum.

Bu bölümdeki tüm yazıları göster...
Son Dakika Haberler
Fotoğraflar
Videolar
Ali Topuz İnegöl SuperKanal
Ali Topuz İnegöl SuperKanal
Ali Topuz'dan ağır Sözler
Ali Topuz'dan ağır Sözler
Anı & Analog
KİMLİKLERDE DİN HANESİ OLMAMALI!

SARP BALCI


Muhafazakârlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kızdı. Mahkeme dini inancın açıklanmasını mı engelliyor?

2004’te Sinan Işık’ın iç hukuk yollarını tüketerek 2005’te Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde açtığı dava, 2 Şubat 2010’da sonuçlandı. Mahkeme karara ilişkin basın açıklamasında, kişinin inancını açıklamaya zorlanamayacağı ilkesine vurgu

Tamamını okumak için...

Bu bölümdeki tüm yazıları göster...

Anasayfa | Özgeçmiş | Duyurular | Basın Açıklamaları | Basında Ali Topuz | Köşe Yazıları | Haberler | Raporlar | Görsel | Diğer | Genel Kurul Konuşmaları | İhtisas Komisyonları | Uluslararası Komisyonlar | Parti Çalışmaları | Diğer Çalışmalar | Projeler | Metinler | Fotoğraflar | Videolar | Görüşleriniz & Sorularınız | İletişim