tphlogo

22. Dönem
21.06.2004

Atatürk Orman Çiftliğiyle İlgili Yasa Teklifinin 1 inci Maddesi Üzerinde konuşma

CHP GRUBU ADINA ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Atatürk Orman Çiftliğiyle ilgili yasa teklifinin 1 inci maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlarım, siyaset çok ciddî bir iştir. Milletvekilliği çok ciddî bir iştir. Parti grubu olmak çok önemli bir şeydir. Bu kürsüde herkesin eşit konuşma hakkı vardır; ama, bu kürsü, bu kürsüye yakışır şekilde kullanılırsa ancak saygıdeğer olur o konuşmalar!
Çok ibret verici bir konuşma dinledik. Belki de bu Meclisin tarihinde bu kadar ibret verici bir olay bugüne kadar olmamıştır.
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Hep öyledir, hep öyle.
ALİ TOPUZ (Devamla) - Dün akşam…
Dinlerseniz Sayın Sarıbaş, dinlerseniz, şimdi, siz de belki mahcup olacaksınız.
Dün akşam, bu kürsüye, bu yasanın tümü üzerinde konuşmak üzere Anavatan Partili bir arkadaşımız çıktı…
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Siz niye çıkmadınız?.. Gerçekleri niye anlatmıyorsunuz?..
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - İşte çıktı ya!
ALİ TOPUZ (Devamla) - Sayın Sarıbaş, oturun yerinize!..
BAŞKAN - Müdahale etmeyin…
ALİ TOPUZ (Devamla) - Size öyle ağır laflar söylerim ki, orada oturamazsınız!
BAŞKAN - Lütfen, müdahale etmeyin efendim, lütfen…
ALİ TOPUZ (Devamla) - Bana müdahale etmeyin! Siz bana müdahale edecek durumda olamazsınız!
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Hayır, soruyorum şimdi...
ALİ TOPUZ (Devamla) - Şimdi konuşuyorum, dinlerseniz, anlarsınız.
BAŞKAN - Buyurun.
ALİ TOPUZ (Devamla) - İbretle, dün akşam o konuşmayı, dün akşamki konuşmayla bugünkü konuşmayı birbiriyle karıştırdığım zaman, ibretle, ibret alınacak bir durum göreceksiniz.
Sayın Muzaffer Kurtulmuşoğlu, dün akşam, bu yasayla ilgili olarak verilmiş ve biraz sonra oylanacak olan önergeyi de okuyarak buraya çıktığı için, çok anlamlı bir konuşma yaptı ve "bu önergeyi hazırlayanlara ben teşekkür ederim" dedi, "çünkü, kanunun esas metnindeki sakıncaları ortadan kaldıran bir önerge gelmiş buraya" dedi ve düşüncelerini bu çerçevede ortaya koydu.
Aynı partinin bir sözcüsü de bugün buraya çıktı, bu önergeden habersiz; çünkü, konuşmayı daha önce hazırlamış veya hazırlanmış bir konuşmayı buradan kıraat etti. Kıraat etti, önergeden habersiz olarak konuştu.
ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Şart mıydı önergeden haberdar olması?!
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Ne konuşacağımızı sana mı soracağız!
ALİ TOPUZ (Devamla) - Grubunuz adına tümü üzerinde konuşan arkadaşınızın konuşmasıyla, şimdi, madde üzerinde konuşan arkadaşınızın konuşmasını yan yana getirirseniz, bir partinin ne kadar zavallı bir duruma düştüğünü çok açık olarak görürsünüz. (CHP sıralarından alkışlar)
ÖMER ABUŞOĞLU (Gaziantep) - Zavallı durumda olanı herkes görüyor!
ALİ TOPUZ (Devamla) - Evet, zavallı bir durum… Zavallı bir durum…
Bu kürsüden grup adına yapılan konuşmalar arasında…
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Sen, Atatürk Orman Çiftliğini nasıl satıyorsun; onu söyle! Nasıl peşkeş çektiğini söyle! Atatürk'ün mirasını nasıl peşkeş çektiğini söyle! Neyin karşılığında peşkeş çektiğini söyle!
ALİ TOPUZ (Devamla) - Çıkar konuşursunuz siz de, çıkar konuşursunuz…
BAŞKAN - Sayın Topuz, buyurun.
ALİ TOPUZ (Devamla) - O konuşmacı, bugün, şimdi, 1 inci madde üzerinde konuşan konuşmacı, konuşmasının bir yerinde "sivil toplum örgütlerini siz kullandınız" diye bize hakaret etti. Bu lafı kendisine iade ediyorum. O kullanma işi bizim lügatımızda yoktur. Biz, sivil toplum örgütlerinin düşünceleri doğrultusunda bu yasada değişiklik yapılması için günlerdir uğraşıyoruz ve çeşitli toplantılar ve çalışmaların sonunda, bu aşamada, bu yasayı düzelten ve hassasiyetlerin çok büyük bir bölümünü ortadan kaldıran, anlaşılabilir, Atatürk Orman Çiftliğinin bugününü ve geleceğini güvence altına alan bir konuma taşıma imkânını elde etmiş bulunuyoruz. Burada, usul bakımından bir çarpıklık nedeniyle, önerge okunmadan madde üzerinde konuşulduğu için, maddenin eski metnini varsayarak konuşulduğu için, arkadaşlar gerçek dışında birtakım yorumlar yaptılar.
Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu 1 inci madde, bir tek maddeden ibaret olan bu yasanın 1 inci maddesi tümüyle değişmiştir. Eski madde ile bu madde arasında sadece çerçeve olarak bir ilişki vardır, içeriği tümüyle değişmiştir. Nedir bu yeni önerge, biraz sonra oylanacak ve tahmin ediyorum, temenni ediyorum herkesin oyuyla kabul edilecek olan önerge nedir; bakınız, burada altı tane temel unsur var. Biraz evvel konuşan değerli arkadaşımızın, eski metin üzerinden konuşan arkadaşımızın kaygılarının tümünü ortadan kaldıran teknik ifadeler var burada.
Bir kere, bakınız, bu işin özü, bu arazinin bugüne kadar hor kullanılmasının, bugüne kadar çarçur edilmesinin altında yatan temel neden, bu arazinin şehir imar planıyla bütünleşen, şehrin imar planı içinde yer alan üst ölçekli imar planlarına dayalı bir koruma imar planına sahip olmamasıdır. Ortaya çıkan bütün yanlışlıklar imar planı olmamaktan kaynaklanmıştır.
Şimdi, bu maddenin birinci paragrafında, meri mevzuat uyarınca öncelikle üst ölçekli plan ve koruma amaçlı imar planı ve bunlara uygun her türlü imar planlarının yapılması ve yaptırılması öngörülüyor. Yani, Ankara Büyükşehir nâzım imar planı çerçevesinde, Atatürk Orman Çiftliği için bir koruma imar planı yapılması öncelikle öngörülüyor. Bu imar planı yürürlüğe girme aşamasındayken, yargı denetiminde itiraza açık bir süreçten geçecektir. İmar planı yapılacak, askıya çıkacak, herkes bakacak, eğer Atatürk Orman Çiftliğinin planlamasıyla ilgili, Atatürk'ün bu araziyi devrederken koyduğu koşullara aykırı bir durum varsa, onlara itiraz etmek, o planları iptal ettirmek imkânı da açık olmak koşuluyla, her imar planında olduğu gibi, bir kere, sivil toplum örgütlerinin, kamuoyunun ve ilgililerin itirazlarına açık bir imar planı yapılacak, bütün imar planları gibi ve ana imar planına uygun olacak, ulaşım ağlarıyla, koruma alanlarıyla ve diğer unsurlarıyla. Bu, çok önemli bir aşamadır. Kanunun ilk metninde böyle bir şey yoktur, metin buna dönüştürülmektedir.
İki, imar planlarına uygun olmak şartıyla... Dikkat edin, tartışma neydi; Ankara Belediyesi bir yol geçirmeye çalışıyor, ana ulaşım planı olmadan, imar planları olmadan yol geçiriyor, tahrip ediyor burayı deniyordu; şimdi, ana imar planları olacak, o imar planlarına uygunsa o yollar, o zaman, o yolların geçtiği alan Ankara Büyükşehir Belediyesine terkin edilecek. Yani, plana uygun bir altyapı sisteminin yapılmasına imkân veriyor.
Üçüncüsü, halen orada var olan hayvanat bahçesinin modernleşmesine kapı açılıyor, iyileştirilmesine kapı açılıyor ve bu iş yapılırken de, Atatürk Orman Çiftliği idaresinin herhangi bir maddî masraf ve ödeme yapmasına gerek kalmadan yapılacak bunlar. Ne kadar yılla; on yıl süreyle modernleştirilecek. Belki bir özel firma gelecek modernleştirecek. On yıl süreyle vatandaşlar bundan istifade edecek, orası daha çağdaş bir hayvanat bahçesine dönüştürülecek.
Başka bir şey: Eğer, hayvanat bahçesi dahil, yollar için ayrılan alanlar dahil, tahsis edildikleri bu amaçlara aykırı bir durum ortaya çıktığı anda bu tahsislerin tümü anında herhangi bir mahkeme kararı almadan iptal edilmiş olacak. Kanun bunu öngörüyor. Yani, amaca aykırı bir şey yapma imkânı yok. Bazı arkadaşlarımızın kafasında bazı şüpheler var; acaba yol oradan geçirilirken yolun yanına bir bina mı yapar, üstünden bir köprü mü geçirir, köprünün üstüne bir lokanta mı yapar; yok böyle bir şey. Sadece altyapı için. Tahsis edilen arazi sadece altyapı için kullanılacak. Oraya bir direk dikse, iki tane taş koysa, bu, kanuna aykırı olur, anında o tahsis geri döner.
Bütün bunların arkasından bir önemli madde daha var; "Atatürk Orman Çiftliği arazileri üzerinde konut, ticaret ve sanayi amaçlı yapılaşma yapılamaz." İlk teklifte yüzde 5'e kadar giden oturma alanı, katlarına göre yüzde 10, yüzde 15, yüzde 20'ye kadar yapılaşma yapılacakmış gibi izlenim veren, öyle bir amaç taşıdığı şüphesi olan bir durum söz konusuydu; bunlar ortadan kalktı.
Değerli arkadaşlar, şimdi, biz, gerçekleri mi konuşacağız, yoksa, laf olsun diye, kavga çıkarmak için muhalefet mi yapacağız?! İktidarıyla muhalefetiyle hepimiz, Atatürk'ün bu millete bağışlamış olduğu Orman Çiftliğini, şu önerge istikametinde, hepimizin katılımıyla, yeni ve bundan sonra suiistimal edilemeyecek bir döneme açabiliriz ve bunda da herkesin payı olur.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
ALİ TOPUZ (Devamla) - Bitiriyorum efendim.
SÜLEYMAN SARIBAŞ (Malatya) - Sana hayırlı olsun!
ALİ TOPUZ (Devamla) - Tabiî ki, bu konudaki duyarlı olan çevrelerin talep ettiklerinin çok büyük bir bölümü burada yer almakla beraber, duyarlı kesimlerin başka talepleri de vardır Atatürk Orman Çiftliğinin yönetimiyle ilgili, bundan sonraki yönetimiyle ilgili. Onlar da, önümüzdeki dönemde, belki, bir başka uzlaşma noktasına taşınılarak ortaya konulabilir. Ama, şurası muhakkaktır ki, bugüne kadar duyarlılık göstererek bu konunun etrafında kamuoyu oluşturmuş olan etkin çevrelerin, sivil toplum örgütlerinin, duyarlı oluşumların ortaya koydukları tereddütlerin, endişelerin çok büyük bir bölümü, bu önergeyle -eğer bu önerge yasalaşırsa- ortadan kalkmış olacaktır. Bu aşamada böyle bir noktaya gelinmiş olmak fevkalade önemlidir; çünkü, kanunun ilk metni ile bu metni yan yana getirdiğiniz zaman, bu farklılık ortadadır. Ben, her şeyden önce, ilk metni öneren arkadaşımızın bu yeni metne evet demiş olmasını saygıyla karşılıyorum, kendisine teşekkür ediyorum.
Atatürk Orman Çiftliğinin, bundan sonra, burada yapılan konuşmaların da, zabıtlarda yer alan konuşmaların da ileride yapılacak yorumlarda esas alınması söz konusu olacağı için faydalı olacağına inanıyorum. Atatürk Orman Çiftliğinin bu önerge doğrultusunda yeni bir…
K. KEMAL ANADOL (İzmir) - İnsanların evleri de yıkılmayacakmış.
ALİ KEMAL DEVECİLER (Balıkesir) - Evler de yıkılmayacak.
TÜRKÂN MİÇOOĞULLARI (İzmir) - Yurttaşlarla olan ihtilaflar da çözülüyormuş.
ALİ TOPUZ (Devamla) - Evet, evet.
Şimdi, yurttaşlarla olan ihtilaflar konusu da söz konusudur. Biliyorsunuz, kadastral kaymalardan oluşmuş, daha önce buradan, Atatürk Orman Çiftliği alanından dışarıya çıkarılmış alanlar ile Atatürk Orman Çiftliği arasında birtakım hukukî, mahkemelere intikal eden sorunlar da, Atatürk Orman Çiftliğine zarar vermeyecek bir anlayış içerisinde ortadan kaldırılabilecektir. Bu imkân da sağlanmıştır.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu konunun aleyhinde konuşmuş olan arkadaşlarımın bile, bu önerge kabul edildikten sonra, bu yasaya olumlu oy vermeleri gerektiğini düşünüyorum, öyle yapacaklarına inanmak istiyorum.
Bu duygularla, hepinizi saygıyla selamlıyorum, teşekkür ediyorum. (CHP ve AK Parti sıralarından alkışlar)

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Dönem: 22, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 118
Yorum
Değerli Dostlarım,
İlginiz ve desteğinizle büyüyen Cumhuriyet Halk Partisi'nde sizlerle beraber Türkiye için el ele vererek samimiyetle, iyi niyetle ve ciddiyetle çalıştık. Bundan böyle sizlerin de desteği ve yoğun katılımıyla bu çalışmaları internet ortamında da sürdüreceğiz. Katkılarınızı, görüş ve önerilerinizi Türkiye'yi daha güzel günlere götürmek için bekliyorum.

Bu bölümdeki tüm yazıları göster...
Son Dakika Haberler
Fotoğraflar
Videolar
Ali Topuz İnegöl SuperKanal
Ali Topuz İnegöl SuperKanal
Ali Topuz'dan ağır Sözler
Ali Topuz'dan ağır Sözler
Anı & Analog
KİMLİKLERDE DİN HANESİ OLMAMALI!

SARP BALCI


Muhafazakârlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kızdı. Mahkeme dini inancın açıklanmasını mı engelliyor?

2004’te Sinan Işık’ın iç hukuk yollarını tüketerek 2005’te Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde açtığı dava, 2 Şubat 2010’da sonuçlandı. Mahkeme karara ilişkin basın açıklamasında, kişinin inancını açıklamaya zorlanamayacağı ilkesine vurgu

Tamamını okumak için...

Bu bölümdeki tüm yazıları göster...

Anasayfa | Özgeçmiş | Duyurular | Basın Açıklamaları | Basında Ali Topuz | Köşe Yazıları | Haberler | Raporlar | Görsel | Diğer | Genel Kurul Konuşmaları | İhtisas Komisyonları | Uluslararası Komisyonlar | Parti Çalışmaları | Diğer Çalışmalar | Projeler | Metinler | Fotoğraflar | Videolar | Görüşleriniz & Sorularınız | İletişim