tphlogo

22. Dönem
15.04.2004

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın Genel Kurula hitaben yaptığı konuşmadan sonra TBMM Genel Kurulunca bir deklarasyon yayımlanmasına ilişkin önergenin işleme konulup konulmaması hakkındaki konuşma

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Sayın Başkana, böyle bir tartışmaya izin verdiği için de ayrıca teşekkür ediyorum.

Bu gelişmeyle ilgili kısa bir bilgiyi, önce, sunmak istiyorum: Kıbrıs'la ilgili her görüşme sonrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bütün gruplarıyla birlikte, bir karara hep birlikte imza atarak, bu millî politikamız doğrultusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin birliğini bütün dünyaya göstermiştir. Bu kez de böyle bir durumu ortaya koyabilmek amacıyla, oturuma başlamadan önce, Adalet ve Kalkınma Partisinin Sayın Grup Başkanvekillerine, Sayın Denktaş'ın konuşmasından hemen sonra bir karar alıp bir bildiriyle bunu kamuoyuna açıklamamızın doğru olacağını ifade ettik ve önerimizi kendilerine sunduk. Eğer, bizim yazdığımız metin sizin açınızdan uygun değilse bu metin üzerinde çalışalım ve ortak bir metne işi getirerek Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütünlüğünü bu vesileyle bir defa daha ortaya koyma imkânı bulalım teklifinde bulunduk; ama, ne yazık ki, Adalet ve Kalkınma Partisinin Sayın Grup Başkanvekilleri buna katılmayacaklarını ifade ettiler. Bunun üzerine, biz, Adalet ve Kalkınma Partisi dışında, burada bulunan siyasî eğilimlerin tümünü yansıtan bir önerge hazırladık. Doğru Yol Partisinin Sayın Genel Başkanı Mehmet Ağar ve bağımsız milletvekilleri adına Bayburt Milletvekili Sayın Ülkü Güney de bunun altına imzasını atarak, bu birliğe, bu dayanışmaya katkıda bulundular.

Şimdi, bir kere, sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi ciddî bir kurumdur. Bu kurum, bundan bir yıl kadar önce, burada, Kıbrıs'la ilgili millî politikamızı, biraz evvel Sayın Denktaş'ın bütün maddelerini teker teker burada okuduğu karar suretini oybirliğiyle kabul etti. O tarihten bu yana, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu konuya ilişkin bu görüşünü, bu anlayışını değiştiren başka bir tespit yapıp kamuoyuna açıklamadı. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu kararı, başta Sayın Başbakan olmak üzere, bütün milletvekillerini bağlayan bir karardır. Bu karar, yürürlükte ve geçerliliği olan bir karardır. Eğer bu kararı değiştirmek gerekiyorsa, Meclisin önüne gelip, yeni bir öneriyi burada tartışmak ve oylayarak o kararı değiştirmek mümkündür ve siz, Adalet ve Kalkınma Partisi, böyle bir kararı buradan almakta güçlük çekmeyecek kadar da bir sayısal üstünlüğe sahipsiniz. Bunu yapmıyorsunuz. Politika yürürlükte olduğu halde, yürürlükteki politikaya uygun olarak düzenlenmiş bir yeni teyit kararını, maalesef, buradan almamak için direniyorsunuz. Bütün dünyaya karşı, Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü ve yıllardan beri sürdürülen millî politikayı, yürürlükte olan millî politikayı zedelemek suretiyle, acaba, siz, ne yapmak istiyorsunuz; doğrusu bunu anlayabilmiş değilim, doğrusu bunu anlayabilmiş değilim.

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Sayın Başkan, konuşmaya müdahale edin.

ALİ TOPUZ (Devamla) - Efendim, niye müdahale ediyorsunuz?! Hayır; söylediğimde kızacak ne var?!

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Yanlışlar var...

ALİ TOPUZ (Devamla) - Eğer düşünceleriniz farklıysa... Yanlışlar varsa, buyurun, gelin, siz de bu kürsüden anlatın.

MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Konuşmanız bile yanlış orada.

ALİ TOPUZ (Devamla) - Eğer, Kıbrıs'la ilgili, yıllardan beri başarıyla sürdürülen millî politika saptırılacak...
RESUL TOSUN (Tokat) - Hangi başarı?!.

ALİ TOPUZ (Devamla) - O zaman, çıkın, başarısızlığını anlatınız burada. Siz, geçen sene verdiğiniz kararın arkasında değil misiniz? Vaz mı geçtiniz? Düşüncelerinizi mi değiştirdiniz?

BAŞKAN - Sayın Topuz, Genel Kurula hitap eder misiniz.

ALİ TOPUZ (Devamla) - Türk Milletinin önüne çıkıp bunu nasıl anlatacaksınız; ben, onu soruyorum size.

Kıbrıs'la ilgili olarak yürürlükte olan bir millî politikaya aykırı bir davranış içine girmenin sorumluluğu tamamen Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu milletvekillerinin sırtındadır; bunu, buradan tescil etmek için söylüyorum ve Sayın Başkandan rica ediyorum; verilmiş olan önerge, usule uygun bir önergedir, daha evvelki uygulamalara uygun bir önergedir; herhangi bir önergenin altındaki imzalara bakarak "o önerge geçerlidir" veya "geçersizdir" demeye hiç kimsenin hakkı yoktur, Sayın Başkanın da hakkı yoktur. Gelen önerge 3 milletvekilinin imzasını taşımaktadır; geçerli bir önergedir; bunu oylamaya koymadığınız takdirde, usule aykırı davranmış olacaksınız Sayın Başkan. O nedenle, önergemizi derhal oylamaya koymanızı rica ediyorum ve bu önergeye katılmayanların da kimler olduğunun Meclis kayıtlarına geçmesini bekliyorum.

Hepinize saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum.


Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Cilt: 47, Birleşim: 74,(15.04.2004)

Yorum
Değerli Dostlarım,
İlginiz ve desteğinizle büyüyen Cumhuriyet Halk Partisi'nde sizlerle beraber Türkiye için el ele vererek samimiyetle, iyi niyetle ve ciddiyetle çalıştık. Bundan böyle sizlerin de desteği ve yoğun katılımıyla bu çalışmaları internet ortamında da sürdüreceğiz. Katkılarınızı, görüş ve önerilerinizi Türkiye'yi daha güzel günlere götürmek için bekliyorum.

Bu bölümdeki tüm yazıları göster...
Son Dakika Haberler
Fotoğraflar
Videolar
Ali Topuz İnegöl SuperKanal
Ali Topuz İnegöl SuperKanal
Ali Topuz'dan ağır Sözler
Ali Topuz'dan ağır Sözler
Anı & Analog
KİMLİKLERDE DİN HANESİ OLMAMALI!

SARP BALCI


Muhafazakârlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kızdı. Mahkeme dini inancın açıklanmasını mı engelliyor?

2004’te Sinan Işık’ın iç hukuk yollarını tüketerek 2005’te Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde açtığı dava, 2 Şubat 2010’da sonuçlandı. Mahkeme karara ilişkin basın açıklamasında, kişinin inancını açıklamaya zorlanamayacağı ilkesine vurgu

Tamamını okumak için...

Bu bölümdeki tüm yazıları göster...

Anasayfa | Özgeçmiş | Duyurular | Basın Açıklamaları | Basında Ali Topuz | Köşe Yazıları | Haberler | Raporlar | Görsel | Diğer | Genel Kurul Konuşmaları | İhtisas Komisyonları | Uluslararası Komisyonlar | Parti Çalışmaları | Diğer Çalışmalar | Projeler | Metinler | Fotoğraflar | Videolar | Görüşleriniz & Sorularınız | İletişim