tphlogo

22. Dönem
29.06.2005

Adalet ve Kalkınma Partisinin Gündem Önerisiyle İlgili Konuşma

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz evvel, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun gündem konusunda yaptığı öneriyi Adalet ve Kalkınma Partili arkadaşlarımız reddettiler. Reddedilen bu teklifimizin içinde özürlülerle ilgili yasa da vardı; yani, hem dokunulmazlıklar hem özürlüler yasasının bugün görüşülmesine dönüktü; çünkü, özürlülerle ilgili yasanın görüşülmesi konusunda her iki grubun yöneticileri bir uzlaşmaya varmışlardı ve birlikte bu sonucu almışlardı.
Şimdi görüşmekte olduğumuz, Adalet ve Kalkınma Partisinin gündem önerisiyle ilgili tekliftir. Bunun içinde de iki şey düzenlenmektedir. Bir, gündemle ilgili bazı sıralamalar yapılıyor, bazı kanunlar gündemin ön sıralarına taşınıyor; bir de, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma saatleri ve günleriyle ilgili bir değişiklik öngörüyor. Önce, gündeme konulan maddelerle ilgili, önerilen maddelerle ilgili düşüncemi ifade edeceğim.
Hiç kuşku yok, özürlülerle ilgili öneri, bizim de önerimizle örtüştüğü için, onun görüşülmesiyle ilgili hiçbir itirazımız yok; ama, gündeme konulan diğer maddelerle ilgili birkaç söz söylemek gereğini duyuyorum.
Biraz evvel, Adalet ve Kalkınma Partili bir sayın milletvekili arkadaşım, bunlar mutlaka görüşülmeli ve çıkarılmalı biçiminde genel bir değerlendirme yaparak, TÜBİTAK ve Türk Ceza Kanunuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bir kez daha görüşülmek üzere Meclise iade edilen iki yasanın çok önemli olduğunu vurguladı. Hiç kuşku yok, her kanun önemlidir. Her kanunun getireceği bir yarar vardır. Bazen de kanunların getireceği birtakım sorunlar vardır. Bu iki yasa, yani, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen iki yasa, TÜBİTAK ve Türk Ceza Kanunuyla ilgili yasa, özü itibariyle, gerginlik yaratan, tartışma yaratan ve özellikle, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisinin uzlaşmaya dayanan bir Meclis çalışması yapmasını engelleyen çok önemli iki faktör, iki unsur. Bu iki yasa, her iki parti arasında uzlaşmayı engelleyen, baltalayan iki yasa. Bu iki yasa, toplumda gerginlik yaratan iki yasa, Cumhuriyet Halk Partisinin çok duyarlı olduğu iki yasa. Şimdi, tatile girmeye çok az bir zaman kalmış bir dönemde, bazı önemli kanunları burada görüşme bahanesi altında bu iki yasayı bu gündeme bugün taşımak, Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasında sağlanabilme ihtimali olan uzlaşmayı dinamitlemekten başka hiçbir anlam taşımaz. Siz, Mecliste gerginliği sürdürmek istiyorsunuz; çünkü, biz, bu yasaların gündeme taşınmaması halinde, bazı konulardaki taleplerimizi de dikkate almanız halinde, Meclis çalışmalarını daha verimli hale getirebilmek için -süreleri uzatma, çalışma günlerini artırma dahil- birtakım özverileri yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Siz, şimdi, bize diyorsunuz ki: Siz ne derseniz deyin, bizim dediğimizi kabul ederek ancak aramızda bir uzlaşma olabilir. Böyle bir uzlaşma söz konusu olamaz.
O nedenle, ben, Adalet ve Kalkınma Partisinin sayın yöneticilerine, bu konuda çok ihtiyatsız bir tavır izledikleri için, doğrusu, kendilerine kırgınlığımı ifade etmek istiyorum ve bu Meclisin ahenk içinde çalışmasına engel teşkil eden yeni faktörler ortaya çıkardıkları kanaatini taşıyorum.
Tabiî, bu kanunlarla ilgili, eğer gündeme alınırsa, bugün bunlar konuşulacak olursa, o zaman düşüncelerimizi ayrıntılı bir şekilde ortaya koyacağız ve burada, çerçeve olarak söylediğim endişelerimizi, daha ayrıntılı bir şekilde, burada, hem Türkiye Büyük Millet Meclisinin hem de bu vesileyle Türk toplumunun dikkatine sunmuş olacağız.
Şimdi, çalışma günleri ve saatleriyle ilgili düzenlemeyle ilgili de bir iki şey söylemek istiyorum. Perşembe günü saat 11.00'den 23.00'e kadar, 12 saat bir çalışma öngörüyorsunuz. Bu, uzatılmış vardiyadan bile daha uzun bir çalışma saati; 12 saat!.. Cuma günü 14.00-23.00; 9 saat. Herhalde bunun 9 saat olması, cuma namazı hürmetine oluyor.
DURDU MEHMET KASTAL (Osmaniye) - Aa, cuma namazı…
ALİ TOPUZ (Devamla) - Evet, onun hürmetine oluyor. Bir şey söylemiyorum; gayet doğal. Keşke öbür günler için de hürmet edeceğiniz bir şey olsaydı da, onları da 9 saat yapsaydık.
Cumartesi, pazar günleri ise 12.00-23.00 saatleri arasında; 11 saat.
Arkadaşlar, eğer çalışmaya ihtiyacımız varsa, bırakın bu yapay yolları, tatile çıkmayalım -salı, çarşamba, Perşembe- normal çalışma günlerinde mesaimize devam edelim; bekleyen, biriken ne kadar yasa varsa getirelim, konuşalım, yapalım; ama, bunu medenî bir şekilde yapalım, bunu sağlık koşullarına uygun bir şekilde yapalım, milletvekillerinin en iyi şekilde hazırlanabilecekleri bir ortamda yapalım ve bunu, olayları, kanunları aceleye getirip, sıkıştırıp, alelacele buradan çıkarmayarak, üzerinde tartışarak, konuşarak yanlışlarını düzelterek, bir Meclise yakışacak düzeyde bir mesai sarf ederek yapalım. Siz, bir mesaiyi sarf etmiyorsunuz ve bunu gürültüye getiriyorsunuz. Neden?.. Bir başka düşünceniz olduğu kanaatini de taşıyorum. Bu önümüzdeki birkaç günün Cumhuriyet Halk Partisi açısından önemli olduğunu biliyorsunuz. Bu hafta sonu Cumhuriyet Halk Partisinin Türkiye çapında yüzlerce ilçe kongresi yapılacak. Cumartesi, pazar kongrelerimiz var bizim. Siz şöyle düşünüyorsunuz: "Cumartesi pazar bunlar kongreye giderler, biz burada istediğimiz gibi bu kanunları geçiririz."
FİKRET BADAZLI (Antalya) - Hiç alakası yok.
ALİ TOPUZ (Devamla) - Size bu fırsatı vermeyeceğiz.
DURDU MEHMET KASTAL (Osmaniye) - Çalışacağız, çalışacağız.
ALİ TOPUZ (Devamla) - Burada, bu müzakereleri yapacak kadar milletvekilimiz hazır bulunacaktır ve düşündüğünüz yasaların tamamıyla ilgili olarak, üzerinde anlaştıklarımız hariç, üzerinde mutabık olmadığımız yasaların her maddesi üzerinde İçtüzüğün bize verdiği yetkiyi sonuna kadar kullanacağımızı ve bu konuda hiçbir şekilde geri adım atmayacağımızı, bu kürsüden, şu aşamada ifade etmek istiyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
AHMET YENİ (Samsun) - Sayın Kapusuz geldi.
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Geldim, geldim Ali Baba; buyur!
ALİ TOPUZ (Devamla) - Belediye Kanunu var, 100 maddeye yakın bir büyüklük. Arkasından, biliyorum, Bankalar Kanununu konuşmak istiyorsunuz, 200 maddeye yakın, 150'den fazla maddesi var. Bu takvim içinde de bunları çıkaramazsınız.
DURDU MEHMET KASTAL (Osmaniye) - 15 günde…
ALİ TOPUZ (Devamla) - Şunu yapabilirsiniz…
DURDU MEHMET KASTAL (Osmaniye) - Gitmeyiz tatile.
ALİ TOPUZ (Devamla) - Evet, gitmeyelim; onu öneriyorum zaten. Yapmayalım tatili.
AHMET YENİ (Samsun) - Çalışalım.
ALİ TOPUZ (Devamla) - Yapmayalım, çalışalım burada gece gündüz, biz varız.
DURDU MEHMET KASTAL (Osmaniye) - Biz de varız.
AHMET YENİ (Samsun) - Biz varız; bizim ekip genç!
ALİ TOPUZ (Devamla) - Yok, birtakım yapay yollar düşünüyorsanız…
AHMET YENİ (Samsun) - 20 kişiyle...
ALİ TOPUZ (Devamla) - O sizi alakadar etmez. Ben 20 kişiyle görevimi yapıyorsam, yaparım. Benim 20 kişiyle yaptığım görevi, siz 180 kişiyle yapmak durumundasınız; o sizin meseleniz, sizin sorununuz. Ben 20 kişiyle yaparım görevimi. Burada, Partimin düşüncelerini ortaya koyuyoruz; hangi arkadaşımız olursa, onu yapar.
Siz, birtakım yapay yollara da teşebbüs edebilirsiniz. Belki, İçtüzüğü değiştirip, bu kanunları temel kanun diye bir kereye mahsus olmak üzere yapalım, İçtüzük değişikliği iptal edilse bile, nasıl olsa, bu kanun yürürlüğe girer gibi düşünebilirsiniz, bundan önce yaptığınız gibi. Bunu da, size hiç tavsiye etmem. Eğer bunu yapacak olursanız, ona karşı da bizim yapacaklarımızın olduğunu, buradan bilgilerinize sunuyorum.
Bir defa daha söylüyorum: Yapmayın. Bu gayri ciddî çalışma ortamını normal bir çalışma ortamına dönüştürelim. Bu öneriyi kabul etmeyin. Bu çalışma biçimi doğru bir çalışma biçimi değildir. Bunları çıkarmak istiyorsanız, salı, çarşamba, perşembe günleri devam etmek üzere, normal mesaimizi sürdürelim.
Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 121
Yorum
Değerli Dostlarım,
İlginiz ve desteğinizle büyüyen Cumhuriyet Halk Partisi'nde sizlerle beraber Türkiye için el ele vererek samimiyetle, iyi niyetle ve ciddiyetle çalıştık. Bundan böyle sizlerin de desteği ve yoğun katılımıyla bu çalışmaları internet ortamında da sürdüreceğiz. Katkılarınızı, görüş ve önerilerinizi Türkiye'yi daha güzel günlere götürmek için bekliyorum.

Bu bölümdeki tüm yazıları göster...
Son Dakika Haberler
Fotoğraflar
Videolar
Ali Topuz İnegöl SuperKanal
Ali Topuz İnegöl SuperKanal
Ali Topuz'dan ağır Sözler
Ali Topuz'dan ağır Sözler
Anı & Analog
KİMLİKLERDE DİN HANESİ OLMAMALI!

SARP BALCI


Muhafazakârlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kızdı. Mahkeme dini inancın açıklanmasını mı engelliyor?

2004’te Sinan Işık’ın iç hukuk yollarını tüketerek 2005’te Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde açtığı dava, 2 Şubat 2010’da sonuçlandı. Mahkeme karara ilişkin basın açıklamasında, kişinin inancını açıklamaya zorlanamayacağı ilkesine vurgu

Tamamını okumak için...

Bu bölümdeki tüm yazıları göster...

Anasayfa | Özgeçmiş | Duyurular | Basın Açıklamaları | Basında Ali Topuz | Köşe Yazıları | Haberler | Raporlar | Görsel | Diğer | Genel Kurul Konuşmaları | İhtisas Komisyonları | Uluslararası Komisyonlar | Parti Çalışmaları | Diğer Çalışmalar | Projeler | Metinler | Fotoğraflar | Videolar | Görüşleriniz & Sorularınız | İletişim